Panu

@

766 words

Thank
You'll only receive email when Panu publishes a new post

[Review] General Systematic Approach to intoxicated patients

May 17, 2018

Ref: เรียงดีมาก

 1. https://pdfs.semanticscholar.org/34aa/34ebd18d89fdd74f722321c0ac6a824a1753.pdf
 2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0011502996900012
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2720377/
 4. https://ac.els-cdn.com/S2211419X11000425/1-s2.0-S2211419X11000425-main.pdf?_tid=0d391ba4-dc4f-425a-b2f8-ade78db01913&acdnat=1526574625_b7da315357fbe9f6fccac313b8107ca1
 5. http://www.apiindia.org/pdf/medicine_update_2017/mu_112.
 6. Medskl.com (since 2018) https://www.youtube.com/watch?v=0qwpz43XdVc


clinical scenarios ranging from known drug overdose or toxic exposure, illicit drug use, suicide attempt, or accidental exposure. In addition, drug toxicity can also manifest in hospitalized patients from inappropriate dosing and drug interactions


recognizing a toxidrome (symptom complex of specific poisoning) or specific poisoning


However, the most current recommendations by the American Academy of Clinical Toxicology and European Association of Poisons Centers and Clinical Toxicologists will be reviewed


A high index of suspicion for intoxication is warranted in the practice of critical care medicine. The protean manifestations of intoxication challenge even the most astute clinicians, particularly when patients present with altered mental status or when there is no history of intoxication. Recognition of a specific toxic syndrome (or toxidrome) helps (Table 1), but symptoms are often nonspecific (as in early acetaminophen poisoning) or masked by other conditions (eg, myocardial ischemia in the setting of carbon monoxide poisoning).


Diagnosis of Toxic Ingestion
History and Physical Examination Table 3

includes clinical features mandating consideration of toxic ingestion. Although the history is important, it may be unreliable or incomplete.2 Consider that family members, friends, and pharmacists may have additional information. In the absence of a classic presentation or toxidrome, separating patients with suspected poisoning into broad categories based on vital signs, ocular findings, mental status, and muscle tone can help determine drug or toxin class.


Vital Signs

Anticholinergic and sympathomimetic substances increase heart rate, BP, and temperature. In contrast, organophosphates, opiates, barbiturates, -blockers, benzodiazepines, alcohol, and clonidine cause hypothermia, bradycardia, and respiratory depression. Table 4 lists various toxins altering temperature. Drugs/toxins causing tachycardia or bradycardia are listed in Table 5. 


Ocular Findings

Anticholinergics and sympathomimetics cause mydriasis. In contrast to anticholingeric overdose, the pupils remain somewhat light responsive in cocaine intoxication. Table 6 lists drugs that affect pupil size. Horizontal nystagmus is common in alcohol intoxication. Other drugs causing nystagmus are lithium, carbamazepine, solvents, meprobamate, quinine, and primidone. Phencyclidine and phenytoin cause horizontal, vertical, and rotary nystagmus.


Mental Status, Behavior, and Muscle Tone

It is important to determine whether the patient is comatose, stuporous, lethargic, delirious, confused, or alert (Table 7). Some toxins cause seizures (Table 8); others alter muscle tone (Table 9).


Laboratory Evaluation

Three gaps are important in toxicology: the anion gap, osmolal gap, and oxygen saturation gap.

Toxicology screening confirms (or not) toxin exposure but rarely alters management (see below).[] ACLS Practical Tips จ้าา

May 16, 2018

Arrest

RR team = rapid response team

ตามญาติ  ส่งอินเทินไปคุยญาติ !!!

PEA ต้องไม่เป็น 3 อันต่อไปนี้

ETT fail 2 ครั้งพอ ตาม airway team เลย


Defib = Asystolization จ้า แล้วรอให้ natural pacemaker ทำงานใหม่

Asytolization เอาไป max เลยจ้า ต่างจาก syn DC มั้งนะ

Cause of Hs, Ts จำง่ายๆแบบ สัมพันนธ์กัน หรือไม่ก็จำว่า เลือด

Hypovolemia - Hypoxia - Acidosis - Hydrogen ion, HyperK -po K, pothermia, poGly

2xThrombosis, Tension, Tamponade, Toxin


Handheld paddle สะดวกดี ถ้า arrest ก็เปลี่ยนเป็น defib เลยงี้


Post-arrest care

ก็คือดู Oxygenation (94-95 ก็พอ), Ventilation (PETCO2 สัก 40), Perfusion (IV, BP) and Neuroprotective in candidates (Hypothermia 32-34 for 12-24 hr) - transfer to ICU

<อ้อ EKG 12 lead ถ้า show MI ไป CAG จ้าา ให้ cold IV blood ไปด้วยก็ได้ ตื่นดีไม่ทำนะจ้า>

C/I to therapeutic hypothermia

 1. conscious
 2. age < 18
 3. sepsis
 4. uncontrolled bleeding (เสริม coagulopathy )Bradycardia

 • มักเป็นจาก MI, ยา, elyte K cal, renal insuff, drug interact
 • Transcutaneous Pacemaker
  • Consent + sedate ด้วยน้าาาา
  • เริ่มต้น
  • 70 PPM (usual  60-80)
  • 50 mA ก่อนก็ดี (usual 70-80)
   • เพิ่มจน capture every beat (มี QRS หมดทุก beat) then บวกเพิ่ม 2-4 mA (หรือประมาณ 10 เปอเซนของต่ำสุดนั่นแหละ)
   • transfer หรือหายใจลึกจะมี impedance เพิ่มขึ้นจ้าา
  • หลังจากนั้น
  • check femoral pulse ว่าเท่าๆประมาณกับเครื่องมั้ย ตั้ง electrical capture ไว้ 70 แต่ mechanical capture ได้ 68 ก็โอเคเพราะถ้าไม่ได้มันจะต่างแบบประมาณ 20-30 เลยอ่ะ
   • ถ้าไม่เท่าที่เครื่อง generate ให้เพิ่ม Amp จ้าาา
   • ถ้า pulse เท่าแต่ BP drop พิณาให้ NorE tx as cardiogenic shock ได้นะ
   • หรือถ้าคิดว่าขาดน้ำก็ load น้ำ